Generalforsamling 2016

GRC_logo

Opdateret med referat

GRC indkalder hermed til Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Glostrup RC

Mandag, den 29. februar 2016 kl. 19.30                

i klublokalet, Eriksvej.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent
 • Som dirigent valgtes John Holger som konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
 • 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 • Dirigenten gav ordet til formanden, Ralph Lorentzen, som på vegne af bestyrelsen aflagde beretning for året. Godkendt
 • 3. Forelæggelse af regnskab
 • Kassereren, Søren K. Andersen forelagde regnskabet.
  Efter et par spørgsmål blev regnskabet godkendt.
 • 4. Behandling af indkomne forslag
 • 1. Løbsserie: Formanden tager kontakt til MRC udvalget.
 • 2. Forslag om eftertilmeldingsgebyr.
  Bestyrelsen tager det op på førstkommende møde som et administrativt forslag.
 • 3. Forslag til flytning af tællersnor på off-roadbanen. Baneformand drager omsorg for
  flytning.

Forslag skal indsendes til Formanden på mailen racenet(snabel a)mail.dk

 • 5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
 • Forslaget fra bestyrelsen om kontingent for klubbens medlemmer blev vedtaget til
  kr. 700,00 for seniorer og juniorer kr. 350,00. Juniorer er unge under 18 år.
 • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Søren K. Andersen, kasserer, på valg i 2016: Genvalgt

John Holger Sørensen, bestyrelsesmedlem, på valg i 2016 ønskede ikke genvalg.
Generalforsamlingen takkede John Holger for den store arbejdsindsats han havde lagt i klubben.
Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Michael Johnsen.

Valg af revisor og suppleant

Michael Johnsen blev valgt i 2015 og kunne derfor ikke vælges.

Som ny revisor valgtes Henrik Rasmussen og suppleant Kim Schiøttz.

 • Eventuelt
 • Under dette punkt hvor intet kan besluttes udspandt der sig en god debat.
 • Støttemedlemmer, deres kontingent kr. 150,00 blev foreslået
  Arbejdsdag
  Løbskalender
  Baneformænd: Søren Hempel, off-road. Claus Gallmeyer, onroad
  Nyt asfalt – som efter al sandsynlighed kommer på omkring påske.
  Oprydning af grene etc.,  efter vinterens storme.
 • Da debatten tog karakter af almen RC- snak afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden kl. 20:55.

———————————————————————————————————–

Dette indlæg blev udgivet i Info. Bogmærk permalinket.