Nøgle regulativ

Nøgleregulativ for GRC – Glostrup Racing Club

Nøgleregulativ for Glostrup Racing Club (GRC)

Bestyrelsen kan, til godkendte medlemmer af GRC, som opfylder nøgleregulativet og med betaling af gældende gebyrer udlevere en nøgle, der giver adgang til klubbens faciliteter.

Medlemmerne skal være aktive, have betalt medlemskontingent og have løst til ’licens’ til den eller de unioner klubben er medlem af samt have modtaget nødvendige instruktion i brugen af klubbens faciliteter.

Bestyrelsen udleverer nøgler og registrerer nøgleindehaveren med navn, licensnummer og dato.

Nøglemodtageren tilkendegiver med sin underskrift, at anvende nøglen i GRC’s interesser, samt at have læst, forstået og modtaget nøgleregulativet og den deri omtalte instruktion.

Bestyrelsen kan mod et nærmere fastsat gebyr og mod kvittering udlevere en nøgle for et begrænset tidsrum til interesserede medlemmer.

Bestyrelsen kan inddrage en udleveret nøgle, hvis indehaveren ikke udviser den fornødne respekt for klubbens faciliteter jvf. Klubbens reglement og vedtægter.

Bestyrelsen har ret til at ændre låsekombinationen uden forudgående varsel. Sker det, skal der udsendes meddelelse herom på klubbens hjemmeside og på opslagstavlen med angivelse af årsag til ændring og hvordan udleverede nøgler kan ombyttes mod et passende gebyr.

Nøglegodkendte er aktive medlemmer, der jævnligt benytter sig af klubbens faciliteter, deltager i konkurrence, forefaldende arbejde, arrangementer, PR-aktiviteter eller på anden måde udfører arbejde, der er til gavn for GRC.

Såfremt det besluttes af bestyrelsen skal nøglegodkendte deltage i åbning og lukning af klubbens faciliteter på klubaftener.

Endvidere har nøgleindehaveren, der åbner på eller uden for klubaftener, ansvar for at brugerne, der benytter faciliteterne har gyldigt medlemskab.

Nøgleindehavere skal benytte og efterlade klubbens lokaler og udstyr ifølge opslåede ordensregler.

Ved nøgleombytning kan ny nøgle kun udleveres mod aflevering af den gamle nøgle samt et mindre gebyr der dækker kostprisen på en ny nøgle – p.t. kr. 100,-

Nye godkendte medlemmer betaler det fulde gebyr – p.t. kr. 150,-

Såfremt et medlem ikke fornyer sit medlemskab, springer en sæson/år over, skal nøglen afleveres.

Det forventes, at nøgleindehavere holder opsyn med andre brugere og påtaler eventuelle misbrug. Nøgleindehavere har ansvar for at holde anlægget låst efter brug.

Såfremt nøglen bortkommer, skal dette straks meddeles bestyrelsen. Bestyrelsen kan kræve betaling for omstilling af låsene og genanskaffelse af nøgler. Da klubben er aflåst med systemnøgler, er prisen p.t. kr. 8.000,- for omstilling af låse og udskiftning af nøgler.

Konstateres der uregelmæssigheder på GRC’s anlæg skal det straks meddeles til et af bestyrelsens medlemmer.

Nøglen må under ingen omstændighed udleveres til ikke medlemmer og det vil blive betragtet som misligholdelse og nøglen vil blive krævet afleveret.

Nøglen er GRC’s ejendom og kan ikke overdrages eller udlånes. Ved ophør af GRC medlemskab skal nøglen leveres tilbage til bestyrelsen. Medlemmet er forpligtet til at holde sig orienteret om ændringer i dette regulativ.

Undertegnede kvitterer hermed for  1 stk. ___ nøgle med nr.: ___

Dato og underskrift: _____________       _______________________________