Vedtægter

Love og vedtægter for GRC – Glostrup RC

§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Glostrup RC RACING (GRC) med hjemsted i Glostrup kommune.

§ 2. Formål

Det er GRC’s formål, at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan samles om deres fælles interesse for radiostyrede modelbil, samt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og udbrede kendskab til disse.

Det er GRCs opgave, at arrangere konkurrencer/løb, klubaftener, kurser, trænings

muligheder og lignende i socialt samvær.

§ 3. Organisation

GRC er medlem af en eller flere landsdækkende organisationer der varetager MRC-sportens interesser. GRC er underlagt den enkelte organisations love og bestemmelser. Den eller de organisationer GRC skal være medlem af besluttes på den årlige generalforsamling, første gang for kalenderåret 2012.

§ 4. Medlemskab

Som medlem, aktiv eller passiv kan optages alle som ikke er i kontingentrestance eller har andet mellemværende med andre MRC-klubber. Såfremt en ansøger fejlagtigt ved sin optagelse tilbageholder oplysninger, der vil hindre optagelse, kan bestyrelsen annullere ansøgningen og eventuelt indbetalte beløb vil ikke blive refunderet.

GRC har følgende medlemstyper:

 • §  Støttemedlem
 • §  Juniormedlem, må ikke være fyldt 18 år ved kalenderårets start
 • §  Seniormedlem

Indmeldelse sker til klubbens kasserer, som er ansvarlig for medlemskartoteket.

Medlemmerne er forpligtet til at følge klubbens love og bestemmelser.

Korrespondance og information fra klubben foretages via de elektroniske medier.

§ 5. Udmeldelse – eksklusion

Såfremt kontingent ikke er indbetalt senest 31. marts betragtes medlemmet som værende udmeldt og fjernes fra klubbens kartoteker.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræves dog, at et flertal i bestyrelsen er enig om eksklusion. Pågældende har dog ret til at få sagen forelagt førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 6. Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes for det følgende år på den ordinære generalforsamling.

§ 7. Licenser

Alle klubbens medlemmer skal minimum være medlem af 1 af de landsdækkende organisationer klubben er medlem af.

§ 8. Ordinær generalforsamling

Generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel. Den ordinære generalforsamling afholdes senest februar måned, med følgende dagsorden:

 1. 1.       1. Valg af dirigent
 2. 2.      2. Bestyrelsens/Formandens beretning
 3. 3.      3. Forelæggelse af regnskab
 4. 4.      4. Behandling af indkomne forslag
 5. 5.      5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
 6. 6.      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. 7.      7. Valg af revisor og suppleant
 8. 8.     8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Valg og forslag afgøres ved stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formandens eller bestyrelsens flertal ønsker det, eller såfremt mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til bestyrelsen med angivelse af emne. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning skal dette imødekommes.

Et medlem kan give møde med skriftligt fuldmagt fra et ikke fremmødt medlem. Intet medlem kan afgive mere end 1 stemme, foruden sin egen.

§ 9. Bestyrelse

Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse, det administrative og det sportslige arbejde. Bestyrelsen konstituerer sig selv, den består af 5 personer, som vælges på den ordinære generalforsamling afhængig af arbejdsbyrder.

Formanden vælges særskilt for 2 år (på valg i ulige år). Dog kan formand og kasserer ikke vælges samme år. Desuden vælges 1 revisor og 1 suppleant. Formands- og kassererposter kan ikke varetages af samme person. Bestyrelsen kan udnævne en protektor. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt eller når 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen skal i videst mulig omfang søge samarbejde med andre klubber. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Sekretæren fører protokol over alle møder. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke gøres personlige ansvarlige.

§ 10. Regnskab

Klubbens regnskab afsluttes 31. december og føres af kassereren som desuden er ansvarlig for alle ind- og udbetalinger samt anbringelse af klubbens midler. Der føres kassebog over alle bevægelser i klubbens regnskab, det pålægges kassereren at drage omsorg for at kontante midler indsættes i anerkendt pengeinstitut på klubben bankkonto. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet afleveres i revideret stand til den samlede bestyrelse med revisorpåtegning senest 7 dage før generalforsamlingen. Tegningsretten til klubben er delegeret til formand, kassereren eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 11. Opløsning

Opløsning af klubben kan kun behandles på en ekstraordinær generalforsamling, med dette ene punkt på dagsordenen.. Her kræves mindst 2/3 af de afgivende stemmer for at klubben kan opløses. Ved opløsning af klubben skal midler (overskud, formue, materiel og lignende) tilfalde klubber i Glostrup kommune med folkeoplysende virksomhed.

Medlemmer og bestyrelse har ingen krav på klubbens formue og øvrige aktiver som anvendes til formål efter generalforsamlingens anvisninger.

§ 12. Glostrup kommune

Glostrup kommune skal efter hver generalforsamling modtage regnskab og referat underskrevet af den samlede bestyrelse.

Vedtaget på generalforsamling den 19. januar 2012.

 

 

Om GRC

Glostrup RC-Racing, kort kaldet GRC, er en forening under DASU – Dansk Automobil Sports Union, som aktiverer unge i alderen fra 7 til 70 år, med interesse for fjernstyrede racerbiler.

GRC’s faciliteter ligger bag Glostrup svømmehal og fritidscenter, og klubben er en af de mest aktive RC klubber i Danmark, med medlemmer fra hele Sjælland.

GRC har foruden nationale løb afholdt en række internationale løb

 • §  EFRA Grand Prix for Pro 10 i 1997
 • §  EFRA Grand Prix for 1:10 Touring Car i 2001
 • §  Nordic Championship for 1:10 Touring Car i 2002
 • §  Nordic Championship for 1:10 Touring Car i 2005
 • §  Europamesterskab for 1:10 Touring car i 2005.

Klubben råder over et areal på ca. 3.500 m² – en af de største asfaltanlæg i Storkøbenhavn.

I klubbens regi bliver der hvert år i sommersæsonen fra midt april til begyndelsen af oktober, kørt løb med deltagere fra hele landet, finalen i DM Touring Car er igennem de seneste år afviklet på GRC’s anlæg.

I sæsonen har vi to ugentlige aftener, hvor vi mødes, træner, veksler erfaringer og har nogle hyggelige timer sammen i godt selskab.

Medlemmer der efter godkendelse ønsker det, kan mod et depositum få udleveret en nøgle til porten, og har således mulighed for at benytte anlægget når det er belejligt.

Ordensreglement